Seuran säännöt

Seuran säännöt

Liikuntaseura Pori ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Liikuntaseura Pori ry ja sen kotipaikka on Pori.

2 §
1. Yhdistyksen tarkoitus on herättää kiinnostusta liikuntaan sekä lujittaa ja ylläpitää tätä harrastusta. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin periaatteet.

2. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia, hankkimalla tähän tarvittavia välineitä, järjestämällä liikuntanäytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.

3 § Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:n ja Suomen Cheerleadingliitto ry:n.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä. Yhdistyksellä on sekä toimivia että kannattavia jäseniä. Kannattavat jäsenet voivat olla joka ainaisia, vuosi- tai lahjoittajajäseniä.
Jäsen suorittaa yhdistyksen jäsenmaksun, jonka vuosikokous päättää.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Samoin voidaan ansioituneelle henkilölle antaa kunniajäsenen arvonimi.
Kunniajäsenen arvonimen saanut henkilö ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa yhdistyksen arvoa tai tarkoitusta tai joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja määräysten vastaisesti. Jäsenen, joka ei ole suorittanut asiainmukaisia maksujaan yhdistykselle, katsotaan yhden vuoden kuluttua eronneeksi.

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä ja määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsääännöstöä.

5 § Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lain mukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja 8-10 jäsentä. Yhden hallituksen jäsenen tulee olla toimiva liikuntaharjoitusten ohjaaja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää tarvittavat toimikunnat. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuo-
rossa.

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohtajalta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heihin luettuna on läsnä.

7 § Hallituksen tehtävä on:

1. edustaa yhdistystä
2. johtaa yhdistyksen toimintaa
3. hoitaa yhdistyksen omaisuutta sekä rahavaroja
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa asiat niihin sekä panna kokouksen päätökset täytäntöön
5. pitää jäsenluetteloa
6. pitää huolta ohjaajien, valmentajien ja liikuntatilojen hankkimisesta
7. laatia yhdistyksen tulo- ja menoarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma ja
esittää ne vuosikokouksen vahvistettaviksi
8. tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja jättää se kuukausi
ennen vuosikokousta tilintarkastajille/toiminnantarkastajille
9. laatia ja lähettää liittoon vuositilasto sekä suorittaa muut määräaikaiset
toimenpiteet

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.

9 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettaviksi kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen takaisin hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 §
1. Vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu sen koolle ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan (8) päivää aikaisemmin sanomalehdessä, sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyksen 14 §:n määräykset.
2. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii. Tiedotustapa ja –aika on sama kuin vuosikokouksella.
3. Päätökseksi kokouksissa tulee se mielipide, joka saa yksinkertaisen ääntenenemmistön lukuun ottamatta kunniajäsenen arvonimen antamista, yhdistyksen purkamista sekä sääntöjen muuttamista, joiden hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
4. Äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä.
5. Vuosikokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä äänioikeuksin.

11 § Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään sen jälkeen, kun kokous on todettu laillisesti kokoonkutsutuksi ja sille on valittu puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa, seuraavat asiat:

1. esitellään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus
2. esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
3. vahvistetaan tilinpäätös
4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
7. valitaan yksi (1) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
7. päätetään jäsenmaksujen suuruus
8. esitetään kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma tulo-ja menoarvioineen
9. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
10. käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle vuosikokouksessa käsiteltäviksi.

12 § Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

13 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Päätöksen on, tullakseen voimaan, saatava äänestyksessä annetuista äänistä kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

14 § Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

15 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jääneet varat viimeisen hallituksen harkinnan mukaan tyttöjen ja naisten liikunnan edistämiseksi Satakunnan alueella.

16 § Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Säännöt päivitetty 27.1.2021